line head

Систематизиране на престъпленията на комунизма в България

Престъпленията на комунизма в България могат да бъдат обособени в следните групи:

Престъпления срещу човечеството

Такива престъпления са убийствата, изтребленията, депортациите. Преследването по политически или религиозни причини, независимо дали са извършени в нарушение на националното законодателство.

Към престъпленията срещу човечеството спада и провеждането на политика на преследване, репресии и изтребление на враговете на комунистическата диктатура, а също така убийствата и изтезанията на хора без съд и присъда.


Военни престъпления

 Нарушаване на законите на войната, убийства, депортации и принудителен труд на мирно население и военнопленници. Тук могат да бъдат прибавени убийства и жестоко отношение с военнопленници и военнослужещи от страни, с които България се намира в състояние на война (непосредствено след 9 септември 1944 г.), както и участие във военни интервенции срещу мирно население, включително и във военни операции в чужди държави.


Национално предателство

Към тази група престъпления се причисляват действия, свързани с нарушаване на държавния суверинитет и независимост на страната, като опита България да бъде слята със СССР като 16-та република.

Национално предателство и насилствения опит да бъде подменено националното самосъзнание и самоопределение на група от населението, както прави БКП с насилствената македонизация на Пиринския край през 1946 г.

Прочети още: Систематизиране на престъпленията на комунизма в България