line head

Георги Панчев Славов

Георги Панчев Славов
гр. Стара Загора.
Индустриалец.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Георги Славов е притежавал предачна фабрика.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 31.