line head

Димитър Николов Младенов

Димитър Николов Младенов
гр. Перник.
Околийски секретар и организатор на Младежкия земеделски съюз в Перник.
Младежкия земеделски съюз с председател Петър Сърбински.
Лагерът „Богданов дол” към ноември 1947 г.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 98.